Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

  English  Language
English

:: วิสัยทัศน์องค์กร ::

" สังคมที่มีคุลยภาพ
ในการปฏิบัติความรักเมตตา
บนพื้นฐานการพัฒนามนุษย์
ทั้งครบตามคำสอน
ของพระเยซูคริสตเจ้า
ที่เคารพคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ "

:: พันธกิจองค์กร  ::

   1. รักและรับใช้คนจนด้วยการ
       ส่งเสริมเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
       บุคคล
   2. เสริมสร้างครอบครัว
       และ ชุมชนเข้มแข็ง
       ให้ความสำคัญกับฆราวาส
       ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
   3. ดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่ดีงาม
       และด้วยวัฒนธรรมที่ปกป้อง
       ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

:: Search ::

 


:: ต้องการบริจาค ::

เช็คสั่งจ่าย : มิสซังฯสภาพระสังฆราช
                    คาทอลิกฯ (Caritas
                    Thailand) หรือ


โอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราช
               คาทอลิกฯ(Caritas
               Thailand)
               ธนาคารทหารไทย                สาขาพัฒน์พงศ์              
               บัญชีออมทรัพย์เลขที่
               170-2-07187-7

สำนักวาติกัน :

Vatican City
Caritas in Veritate
Deus Caritas est

สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย :
หน่วยงานในฝ่ายสังคม :

  คณะกรรมการคาทอลิก
  เพื่อการพัฒนาสังคม :  คณะกรรมการคาทอลิก
  เพื่อการอภิบาลสังคม :

คณะนักบวช :คณะฆราวาส :


สหพันธ์ CARITAS :

caritas internationalis

I am caritas

Caritas asia


UCANEWS  :

UCANEWS


CATHNEWS  ASIA  :

Cathnews Asia

สำนักพิมพ์คาทอลิก  :

อุดมสาร

สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

อิสระ


คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อศาสนสัมพันธ์
และคริสตสัมพันธ์ :

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์

 
 
  .....กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) เตรียมพร้อมรับ AEC 2015 ...

  ข่าวประชาสัมพันธ์  :


"ข้อท้าทายของพระศาสนจักรในงานพัฒนามนุษย์...
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน"


<<<Read more>>>


การประชุม
"FIMARC Asia Network"
Annual Meeting Held on
14 - 17 July 2012
 การประชุม
 NGO's Meeting

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2012
 เรื่อง 'Undocumented Migrant  Children's  Rights' 
กิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน "โครงการคนสู้ชีวิต"
ณ วัดไผ่เลี้ยง หนองแขม


บายศรีสู่ขวัญอาสาสมัครและคนสู้ชีวิต อำนวยกิจกรรมโดย คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2012

การประชุมสมัชชา Caritas Thailand ครั้งที่ 1/2012

ในประเด็น "ข้อท้าทายของงานพัฒนามนุษย์ สู่การเป็นประชาคมอาเซียน"
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2012
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ


<<< ภาพการประชุม >>>

 ข้อเสนอแผนการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยพิบัติภายในประเทศ (หน้า 18 - 37)
 แผนยุทธศาสตร์ 2011 - 2015 สหพันธ์คาริตัส
 Caritas Internationalis (หน้า 38 - 47)
 สรุปรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงาน
 6 เดือนแรกของปี 2011 (ม.ค. - มิ.ย.) 
 (หน้า 48 - 57)
 
แวดวง Caritas Thailand :

Federation of Asian Bishops' Conferences - BILA V 
on Women in Thailand
9- 13 July, 2012


<< รวมภาพการประชุม >>

คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุเพื่อสังคม

เป็นหนังสือประมวลความรู้จากเอกสารประกอบการ
บรรยายของวิทยากร โดยงบประมาณของ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) (ไม่จำหน่าย) 
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับบรรดาอาสาสมัครผู้สูงอายุ
ที่ออกไปเยี่ยนและดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน 


<<<ดาวน์โหลดหนังสือ>>>

บทความน่ารู้  ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น : พระไพศาล วิสาโล


ภาพ การศึกษาสารวันสันติภาพสากลและเสวนา
"เรียนด้วยความสุข แสวงหาสันติภาพ ค้นพบตัวเอง รู้คิดสร้างสรรค์"
<<< เนื้อหาการอบรม >>> 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพสารวันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 2011 
สารจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
แผนกกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องในวันรณรงค์ เพื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
Read more >>>

- วารสารชนเผ่า ฉบับที่ 31   Read more >>>
 การประชุม  NGO's Meeting   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2012
 เรื่อง 'Undocumented Migrant  Children's  Rights' 

Thailand celebrates Day of the Seafarer

หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่  :
ผู้สูงอายุ
สตรี
ศาสนสัมพันธ์
แรงงาน
อาสาสมัคร
คาทอลิกกับภาวะโลกร้อน
พัฒนาประชาชาติด้วยความรักและสัจธรรม
Deus Caritas Est
คู่มือป้องกันภัยอันตรายจากวัตถุระเบิด
จิตตารมณ์  การถือศีลอดอาหาร
 

Photo and Caritas Thailand Map   :Caritas Thailand Map
Weblink :
ฺ     บทความ  AEC :

>>  AEC ฟีเวอร์!! ซื้อสินค้าไทย 2 ล้านล้าน"
>>  ศศินทร์แนะพัฒนาบริการรองรับผู้บริโภคไหลเข้าประเทศ
 หลังเปิด AEC"
>>  อาเซียนซิงเกิลวินโดว์(ASEAN Single Window : ASW)
>>  บริษัทในพม่าเร่งเตรียมพร้อมรับมืออาเซียน 2015
>>  ธุรกิจ พี.อาร์.แนวโน้มโต หันโฟกัสเฉพาะด้าน พร้อมรับเออีซี
 

  Caritas Thailand On Facebook   :  E-mail & Calendar :
ต่อยอดความคิด  :

ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน
“ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
ภายใต้การสนับสนุนของ
กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน

<<<รายละเอียด>>>  <<<แบบข้อเสนอโครงการ>>>


เอกสารขอข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
[294 KB]


เงื่อนไขการช่วยเหลือการขอรับทุน (ด้านการพัฒนา
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากแหล่งทุน
ภายในประเทศ)
 [80.3 KB]
เอกสารขอข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
  [100 KB]
 


รอบรู้ ด้านโครงการ  :
เกร็ดความรู้ 8 แผนกฯ  :
Pope Report  :
 
qrcode
CARITASTHAILAND.NET
QR - CODE
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย - กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand)
122/11 ชั้น 7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 681-3900 Ext: 1710, Fax: (662) 681-3477   caritasthailand@cbct.net